Announcements

ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2561

2018-05-22

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง "ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561"
มีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศทุนวารสารปี 2561
2. แบบเสนอขอรับทุนSSA ปี 2561 

Read more about ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ประจำปี 2561

ISSN: 2229-2608 (Print)
ISSN: 2229-2608 (Online)