Announcements

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

2020-07-26

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล ใช้ชื่อว่า Social Science Asia นั้น

บัดนี้ วช. ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับทุนการจัดทำวารสารวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท ดังต่อไปนี้

Read more about ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

ISSN: 2229-2608 (Print)
ISSN: 2229-2608 (Online)