ประกาศรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

2020-06-25

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดการขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ ที่  ประกาศทุนปี 63