ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563

2020-07-26

ตามที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสารเพื่อจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล ใช้ชื่อว่า Social Science Asia นั้น

บัดนี้ วช. ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับทุนการจัดทำวารสารวิชาการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท ดังต่อไปนี้

 1. สำนักงานกิจการยุติธรรม
  หัวข้อ Criminal Justice's Responses to Emerging Challenges
  โดย นางสาวปริยานุช จริงจิตร 
 2. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  หัวข้อ Business management, finance, marketing, hospitality, and related social sciences
  โดย ดร.อัปสร มีสิงห์
 3. มหาวิทยาลัยนเรศวร
  หัวข้อ Flooding Adaptation for Living with Water
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิติยา ปิดตังนาโพธิ์
 4. มหาวิทยาลัยพะเยา
  หัวข้อ Innovation and Change in English Language Education
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ติดต่อทำสัญญาขอรับทุนได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการตัวระบุวัตถุดิจิทัล ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เลขที่ 196 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-561-2445 ต่อ 706, 705 หรือ 02-579-8695

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2563

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)