ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564

2021-07-06

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการประกาศให้ทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ในรูปแบบความร่วมมือในการจัดทำวารสาร เพื่อจัดทำ NRCT Official e-Journal ด้านสังคมศาสตร์ โดยการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดทำวารสารที่มีมาตรฐานสากล ใช้ชื่อว่า Social Science Asia นั้น

บัดนี้ วช. ได้พิจารณาข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการจัดทำวารสารวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2564 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 200,000 บาท ดังต่อไปนี้

1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
    หัวข้อ Business management, economics, and marketing
    โดย ดร.อัปสร  มีสิงห์

2. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
    หัวข้อ Technology Adoption and Human Interaction: Exploring
    various aspects of technology fields and its relationship with human
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีริสา โชติยะปุตตะ

3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    หัวข้อ New Normal and Governance in Asia
    โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญารัตน์  มีสุวรรณ

4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    หัวข้อ Reducing Inequality, Driving Social Policy to Public
    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ชยางคกุล

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้น ติดต่อทำสัญญาขอรับทุนได้ที่ ฝ่ายดัชนีและประเมินสถานภาพการวิจัยและนวัตกรรม กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยละนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02-561-2445 ต่อ 706, 711 หรือ 02-579-8695

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียด (PDF)