(1)
Vu, H.; Nguyen, T. ADAPTIVE WATER URBANISM IN NAM AN HOA WARD - RACH GIA CITY - KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM. Soc Sci Asia 2021, 7, 26-40.